GardenTours.nlGardenTours.nl
Forgot password?

Boekings- en reisvoorwaarden

Reisovereenkomst

De overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee dagen van de volgende diensten:

  • 1. vervoer;
  • 2. verblijf;
  • 3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt;

De reisovereenkomst komt tot stand door telefonische of schriftelijke, danwel per brief, fax of e-mail, aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Hiervan is b.v. sprake als accommodatie aan boord van een ferrymaatschappij of in de hotels niet meer beschikbaar is. Herroeping dient onverwijld na aanvaarding te geschieden. Diegene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk. Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. Op al onze reisovereenkomsten zijn Nederlands recht van toepassing.

Betalingsvoorwaarden

De reissom dient uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van GARDEN TOURS. Bij niet tijdige betaling kan na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijn de reisovereenkomst door of namens de GARDEN TOURS met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van toepassing. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan na ontvangst van de factuur.

Reissom

De gepubliceerde reissom p.p. is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van deze publicatie (1 november 2017). Onverminderd het bepaalde heeft de reisorganisator het recht om tot 21 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend en de betreffende extra kosten netto aan de cliënt doorberekenen.

In-de-plaats-stelling

Indien één of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan/kunnen deze reiziger(s) op verzoek van de reiziger worden vervangen door een ander persoon c.q. door andere personen. Het verzoek van in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 7 dagen voor vertrek te worden ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht. Deze regel is niet van toepassing bij vliegreizen.

Annuleren / wijzigingen

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, zijn voor iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

  • bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek: € 30 p.p.
  • bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 42ste dag voor vertrek: € 50,- p.p.
  • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor vertrek: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volle reissom.

Let op! Voor vliegreizen geldt dat eenmaal geboekte tickets ‘nonrefundable’ zijn d.w.z. dat bij annulering ervan het volledige bedrag voor het ticket (exclusief de veiligheidstoeslag en luchthavenbelasting) voor rekening van de reiziger komt.
N.B. Afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden voor de Garden Cruise met de Holland-America Line.

Opzegging door de reisorganisator

De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het betreffende hotel wordt gesloten of niet meer voldoet aan de gemaakte afspraken, zulks ter beoordeling van de reisorganisator. De reeds betaalde reissom zal dan onverwijld aan de reiziger worden terugbetaald, echter heeft men geen recht op enige schadevergoeding.

Verzekeringen

De reiziger wordt dringend aangeraden goed verzekerd op reis te gaan waartoe een reis-, bagage-, ziektekosten- en ongevallenverzekering alsmede een annuleringsverzekering, al dan niet door bemiddeling van de reisorganisator, kan worden afgesloten. Indien de reiziger hieraan niet wenst te voldoen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van de reiziger. Een annuleringsverzekering kunt u tot maximaal 7 dagen na boeking bij GARDEN TOURS afsluiten.

Klachten

De reiziger is verplicht klachten over door hem ter plaatse geconstateerde, of door hem als zodanig beoordeelde, nalatigheden in de uitvoering van de reisovereenkomst zo spoedig mogelijk mede te delen aan de reisleiding ter plaatse. Deze zal direct streven naar een passende oplossing. Als de klacht vervolgens ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost moet deze binnen 3 weken na terugkeer schriftelijk en gemotiveerd worden bij GARDEN TOURS.

Speciale wensen en Preferenties

Speciale wensen, ofwel preferenties, die bij boeking worden opgegeven worden doorgegeven aan de betreffende accommodatieverschaffer en/of vervoersmaatschappij. Dit kan b.v. zijn een dieet of speciale wensen wat betreft accommodatie. Preferenties kunnen door GARDEN TOURS niet worden gegarandeerd.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

GARDEN TOURS B.V. (KvK 23077222) is aangesloten bij de SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in deze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

GARDEN TOURS B.V. is geregistreerd onder lidnummer 2284

Calamiteitenfonds

GARDEN TOURS B.V. (KvK 23077222) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in deze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van)uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De registratie van GARDEN TOURS B.V. is te vinden op de website van het Calamiteitenfonds.

De registratie van GARDEN TOURS B.V. is te vinden op de website van het Calamiteitenfonds

Minimum deelname

Voor gepubliceerde reizen 2018 geldt een minimaal deelname van 25 personen, tenzij specifiek anders vermeld. Indien een reis onverhoopt door onvoldoende deelname niet kan doorgaan dan ontvangt u hierover bericht, echter uiterlijk 28 dagen voor vertrek.

Disclaimer/Voorbehoud

Kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Eventuele aanpassingen en correcte prijzen van de desbetreffende reizen worden apart afgedrukt in een zogenaamd erratum. Vraagt u altijd voordat boekt of er op de door u uitgekozen reis een dergelijk erratum bestaat. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de GARDEN TOURS website, brochures, flyers, advertenties en overige GARDEN TOURS publicaties. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Eveneens behouden wij ons het recht voor de accommodatie, overtocht of het programma vooraf of tijdens de reis te veranderen of aan te passen, uiteraard in de zelfde categorie, indien daartoe onvoorziene noodzaak bestaat.

Aanmeldingen

Gelieve online te boeken of het aanmeldformulier (bladzijde 109 in de brochure) volledig ingevuld te retourneren naar ons kantooradres.

nieuwsbrief

Wilt u maandelijks op de hoogte gehouden worden van extra tuinreizen, tuinen en ander nieuws van Garden Tours?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest